Elenco di elementi
 » afnio
 » argo
 » azoto
 » bario
 » Boro
 » bromo
 » cerio
 » cesio
 » cloro
 » cromo
 » curio
 » elio
 » erbio
 » ferro
 » indio
 » iodio
 » latta
 » litio
 » neon
 » olmio
 » oro
 » osmio
 » radio
 » radon
 » rame
 » renio
 » rodio
 » sodio
 » torio
 » tulio
 » xeno
 » zinco
 » zolfo
mineralogia elementi Bi bismuto

Bi - bismuto - POBRE METAL

271.4°
1560°
208.9804
-3
3
5
83
Bi
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
2
8
18
32
18
5
2.02
7.2856
sintetico
Radioattivo
Liquido
Gassoso
bismuto Schema di configurazione elettronico
Schema di configurazione elettronico

Nome bismuto
Numero 83
Atomico 208.9804
Simbolo Bi
Fusione 271.4
Bollente 1560
Densità 9.807
Periodo 6
Gruppo 15
Scoperta 1753 Geoffroy the Younger
Abbondanza 0.009
Raggio 1.6
Elettronegatività 2.02
Ionizzazione 7.2856
Numero di isotopi 19
Configurazione elettronica [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
Stati di ossidazione -3,3,5
Elettrone per livello di energia 2,8,18,32,18,5

Minerale Durezza Densità Formula
Abramovite Pb2SnInBiS7
Aikinite 2.00 / 2.50 6.10 CuPbBiS3
Aiolosite 3.59 Na2(Na2Bi)(SO4)3Cl
Aleksite 2.50 / 2.50 7.00 PbBi2Te2S2
Ángelaite Cu2AgPbBiS4
Annivite Cu10(Fe,Zn)2Bi4S13
Aramayoite 2.50 / 2.50 5.60 Ag3Sb2(Bi,Sb)S6
Arcubisite Ag6CuBiS4
Argesite 2.84 (NH4)7Bi3Cl16
Arsenohauchecornite 5.50 / 5.50 6.35 Ni18Bi3AsS16
Arsenowaylandite 4.00 / 5.00 BiAl3(AsO4)2(OH)6
Aschamalmite 3.50 / 3.50 7.27 Pb6-3xBi2+xS9
Asselbornite 3.00 / 3.00 Pb(UO2)4(BiO)3(AsO4)2(OH)7·4H2O
Atelestite 4.50 / 5.00 6.82 Bi2O(AsO4)(OH)
Atlasovite 2.00 / 2.50 4.20 Cu2+6Fe3+Bi3+O4(SO4)5·KCl
Babkinite 2.00 / 2.00 8.09 Pb2Bi2(S,Se)3
Baksanite 1.50 / 2.00 8.10 Bi6Te2S3
Balicžunicite 5.91 Bi2O(SO4)2
Benjaminite 3.50 / 3.50 6.70 Ag3Bi7S12
Berryite 3.50 / 3.50 6.70 Cu3Ag2Pb3Bi7S16
Beyerite 2.00 / 3.00 6.56 CaBi2O2(CO3)2
Bismite 4.00 / 5.00 8.50 Bi2O3
Bismoclite 2.00 / 2.50 7.72 BiOCl
Bismuth 2.00 / 2.50 9.70 Bi
Bismuthinite 2.00 / 2.00 6.80 Bi2S3
Bismutite 4.00 / 4.00 7.00 Bi2O2(CO3)
Bismutocolumbite 5.50 / 5.50 7.56 BiNbO4
Bismutoferrite 6.00 / 6.00 4.47 Fe3+2Bi(SiO4)2(OH)
Bismutohauchecornite 5.50 / 5.50 6.00 Ni9Bi2S8
Bismutomicrolite 5.00 / 5.00 6.83 (Bi,Ca)2Ta2(O,OH)7
Bismutopyrochlore 5.00 / 5.00 4.97 (Bi,U,Ca,Pb)1+xNb2O6(OH)·nH2O
Bismutostibiconite 4.00 / 5.00 7.38 (Bi3+,Fe3+)2Sb5+2O7
Bismutotantalite 5.00 / 5.00 8.51 BiTaO4
Bleasdaleite 2.00 / 2.00 Ca2Cu5(Bi,Cu)(PO4)4(H2O,OH,Cl)13
Bohdanowiczite 3.00 / 3.00 7.87 AgBiSe2
Borodaevite 3.50 / 3.50 7.90 Ag4.83Fe0.21Pb0.45(Bi,Sb)8.84S16
Bouazzerite 2.81 Bi6(Mg,Co)11Fe14(AsO4)18O12(OH)4·86H2O
Brendelite 4.50 / 4.50 6.83 (Bi,Pb)2(Fe3+,Fe2+)O2(OH)PO4
Buckhornite 2.50 / 2.50 8.00 (Pb2BiS3)(AuTe2)
Campostriniite 3.87 (Bi2.5Na0.5)(NH4)2Na2(SO4)6·H2O
Cannizzarite 2.50 / 2.50 6.70 Pb8Bi10S23
Cannonite 4.00 / 4.00 6.52 Bi2O(SO4)(OH)2
Changchengite 3.50 / 3.50 11.96 IrBiS
Chekhovichite 4.00 / 4.00 6.88 Bi3+2Te4+4O11
Chiluite 3.00 / 3.00 3.65 Bi3Te6+Mo6+O10.5
Chrombismite 3.00 / 3.50 9.80 Bi16CrO27
Ciriottiite Cu4Pb19(Sb,As,Bi)22(As2)S56
Clino-oscarkempffite Ag15Pb6Sb21Bi18S72
Clinobisvanite 6.95 BiVO4
Cobaltneustädtelite 4.50 / 4.50 5.81 Bi2Fe3+(Co,Fe3+)(AsO4)2(O,OH)4
Cosalite 2.50 / 3.00 6.40 Pb2Bi2S5
Crerarite 3.00 / 3.00 7.00 (Pt,Pb)Bi3(S,Se)4-x (x= 0.4-0.8)
Cuprobismutite 6.47 Cu8AgBi13S24
Cupromakopavonite Cu8Ag3Pb4Bi19S38
Cupromakovickyite 4.00 / 4.50 6.78 Cu4AgPb2Bi9S18
Cuproneyite 3.00 / 3.00 7.11 Cu7Pb27Bi25S68
Cupropavonite 2.00 / 2.00 7.00 Cu0.9Ag0.5Pb0.6Bi2.5S5
Dantopaite 3.50 / 3.50 6.74 Ag5Bi13S22
Daubréeite 2.00 / 2.50 6.50 BiO(OH)
Demicheleite-(Br) BiSBr
Demicheleite-(Cl) BiSCl
Demicheleite-(I) BiSI
Dreyerite 2.00 / 3.00 6.25 BiVO4
Dukeite 3.00 / 4.00 7.17 Bi3+24Cr6+8O57(OH)6·3H2O
Eclarite 3.00 / 3.50 6.85 (Cu,Fe)Pb9Bi12S28
Eldragónite 3.50 / 3.50 Cu6BiSe4(Se2)
Emilite 3.50 / 4.00 7.02 Cu10.7Pb10.7Bi21.3S48
Emplectite 2.00 / 2.00 6.30 CuBiS2
Erzwiesite Ag8Pb12Bi16S40
Eskimoite 4.00 / 4.00 7.10 Ag7Pb10Bi15S36
Eulytine 4.50 / 4.50 6.76 Bi4(SiO4)3
Favreauite 3.00 / 3.00 4.85 PbBiCu6O4(SeO3)4(OH)·H2O
Felbertalite 3.50 / 4.00 6.88 Cu2Pb6Bi8S19
Fluornatromicrolite 5.00 / 5.00 6.49 (Na1.5Bi0.5)Ta2O6F
Francisite 3.00 / 4.00 5.00 Cu3Bi(Se4+O3)2O2Cl
Friedrichite 4.00 / 4.00 6.98 Cu5Pb5Bi7S18
Froodite 2.50 / 2.50 12.50 PdBi2
Galenobismutite 2.50 / 3.00 6.90 PbBi2S4
Gananite 3.50 / 3.50 8.00 BiF3
Garavellite 4.00 / 4.00 5.64 FeSbBiS4
Gelosaite 3.00 / 3.00 5.11 BiMo6+(2-5x)Mo5+6xO7(OH)·H2O (0=x=0.4)
Geversite 4.50 / 5.00 10.97 PtSb2
Giessenite 2.50 / 2.50 7.45 (Cu,Fe)2Pb26.4(Bi,Sb)19.6S57
Gladite 2.50 / 3.00 6.96 CuPbBi5S9
Gratianite MnBi2S4
Grumiplucite 7.02 HgBi2S4
Grundmannite 2.00 / 2.50 6.58 CuBiSe2
Guanajuatite 2.50 / 3.50 6.25 Bi2Se3
Gustavite 3.50 / 3.50 7.01 AgPbBi3S6
Hammarite 3.00 / 4.00 6.73 Cu2Pb2Bi4S9
Hansblockite 2.00 / 2.50 (Cu,Hg)(Bi,Pb)Se2
Hauchecornite 5.00 / 5.00 6.36 Ni9BiSbS8
Hechtsbergite 4.50 / 4.50 6.87 Bi2O(VO4)(OH)
Hedleyite 2.00 / 2.00 8.91 Bi7Te3
Heyrovskýite 3.50 / 4.00 7.11 Pb6Bi2S9
Hodrušite 4.00 / 5.00 6.45 Cu4Bi6S11
Ikunolite 2.00 / 2.00 7.80 Bi4S3
Ingodite 2.50 / 2.50 7.00 Bi2TeS
Insizwaite 5.00 / 5.50 12.80 PtBi2